Raportin kuvaus

Riippumaton varmennusraportti          

Elisa Oyj:n johdolle

Olemme Elisa Oyj:n (jäljempänä Elisa) johdon pyynnöstä suorittaneet rajoitetun varmuuden antavan toimeksi­annon, jonka kohteena ovat olleet Elisan verkossa julkaistun vuosikertomuksen 2015 yhteydessä, Vastuullisuus -osiossa sekä Henkilöstökatsauksessa esitetyt yritysvastuutiedot raportointi­ajanjaksolta 1.1.–31.12.2015 (jäljempänä yritysvastuutiedot).

Elisan johto vastaa yritysvastuutietojen laatimisesta ja esittämisestä Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines G4 -ohjeiston mukaisesti.

Meidän velvollisuutenamme on esittää rajoitetun varmuuden antavan toimeksiantomme perusteella riippumaton johtopäätös varmennuksen kohteena olevista tiedoista. Olemme toteuttaneet toimeksiannon kansainvälisen ISAE 3000 International Standard on Assurance Engagements (Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information) -varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti. Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme toimeksiantoa ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Sovellamme kansainvälistä laadunvalvontastandardia ISQC1 ja näin ollen ylläpidämme kattavaa laadunvalvontajärjestelmää, johon sisältyy dokumentoituja toimintaperiaatteita ja menettelytapoja eettisten vaatimusten, ammatillisten standardien sekä sovellettaviin säädöksiin ja määräyksiin perustuvien vaatimusten noudattamista koskien. Emme vastaa työstämme, raportista tai johtopäätöksistämme muille tahoille kuin Elisalle.

Varmennuksemme arviointikriteereinä on Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines G4 -ohjeisto.

Toimeksiannon rajoitukset

Varmennusraporttiamme lukiessa tulee ottaa huomioon yritysvastuuseen liittyvien tietojen luonteeseen kuuluvat, tiedon tarkkuutta ja täydellisyyttä koskevat rajoitukset. Yritysvastuuta koskevia tietoja tulee arvioida yhdessä Elisan antamien tietojen keräämiseen, laskemi­seen ja arvioimiseen liittyvien selvitysten kanssa. Varmennusraporttiamme ei ole tarkoitettu käytettäväksi arvioitaessa Elisan suoriutumista määrittelemiensä yritysvastuuseen liittyvien periaatteiden toteuttamisessa. Elisan taloudellisen aseman ja toiminnan tuloksen arvioimiseksi tulee tutustua Elisan tilintarkastettuun tilinpäätökseen 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta.

Toimeksiannossa tehdyt toimenpiteet ja johtopäätökset

Varmennustoimenpiteemme on suunniteltu antamaan rajoitettu varmuus siitä, ovatko esitetyt yritysvastuutiedot olennaisilta osiltaan Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines G4 -ohjeiston mukaisesti esitetty. Rajoitetun varmuuden antava toimeksianto toteutetaan tekemällä tiedusteluja pääasiassa henkilöille, joiden tehtävänä on laatia esitetyt yritysvastuutiedot, soveltamalla analyyttisia ja muita asianmukaisia evidenssin hankkimismenetelmiä. Rajoitetun varmuuden antavassa toimeksiannossa yllä mainitut evidenssin hankkimistoimenpiteet ovat vähemmän kattavia kuin kohtuullisen varmuuden antavassa toimeksiannossa, minkä vuoksi siinä annetaan alemman tason varmuus.

Toimeksiannossamme olemme suorittaneet seuraavat toimenpiteet:

  • Olemme haastatelleet viittä Elisassa johtotehtävissä työskentelevää henkilöä vahvistaaksemme ymmärrystämme yritysvastuulle asetetuista tavoitteista ja Elisan yritysvastuun yhteydestä Elisan liiketoimintastrategiaan ja toimintoihin.
  • Olemme arvioineet yritysvastuutietojen yhdenmukaisuutta G4-ohjeiston raportoinnin sisällönmäärittelyä ja raportoinnin laatua koskevien periaatteiden kanssa.
  • Olemme arvioineet yritysvastuutietoihin valittujen olennaisten näkökohtien kattavuutta sekä raportointirajojen määrittelyä suhteessa Elisan liiketoimintaan ja toimialaan.
  • Olemme arvioineet yritysvastuutietojen keräämiseen ja yhdistelemiseen käytettäviä tiedonhallinnan prosesseja, tietojärjestelmiä sekä käytännön menettelytapoja ja tutkineet niihin liittyviä Elisan sisäisiä dokumentteja.
  • Olemme verranneet esitettyjä yritysvastuutietoja niiden taustalla oleviin toimintaohjeisiin, johtamis- ja raportointijärjestelmiin sekä dokumentointiin.
  • Olemme käyneet läpi esitetyt yritysvastuutiedot ja -väittämät ja arvioineet tietojen laatua ja laskentarajojen määrittelyä.
  • Olemme testanneet tietojen oikeellisuutta ja täydellisyyttä otospohjaisesti konsernin tietojärjes­telmistä ja yhtiöiltä saaduista alkuperäisistä numeerisista tiedoista.
  • Olemme suorittaneet yhden toimipaikkakäynnin kohteeseen, joka valittiin sekä laadulliset että numeeri­set tiedot huomioivan riskianalyysin perusteella.

Tekemämme varmennustyön perusteella tietoomme ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aiheen olettaa, että rajoitetun varmuuden antavan toimeksiannon kohteena olleet tiedot eivät olisi olennaisilta osiltaan asianmukaisesti laadittu.

Helsinki, 7. maaliskuuta 2016

KPMG OY AB
 

Esa Kailiala Niina Turri
KHT  Senior Manager, Neuvontapalvelut

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri