Raportin kuvaus

GRI-hakemisto (suppea)

Sisältö Nimi Lisätiedot
ja kommentit
UNGC
STRATEGIA JA ANALYYSI   .  
G4-1 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus . x
ORGANISAATION TAUSTAKUVAUS   .  
G4-3 Raportoivan organisaation nimi Tilinpäätöksen laatimisperusteet . x
G4-4 Tärkeimmät tavaramerkit/brändit sekä tuotteet ja palvelut Elisa lyhyesti . x
G4-5 Organisaation pääkonttorin sijainti Tilinpäätöksen laatimisperusteet . x
G4-6 Toimintamaiden lukumäärä ja maat, joissa organisaatio toimii tai jotka ovat merkittäviä raportissa kuvattujen olennaisten yritysvastuun näkökohtien osalta Tilinpäätöksen liitetiedot 1. Elisalaisia työskenteli vuonna 2015 yhteensä 14 eri maassa. x
G4-7 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto Taloudelliset vaikutukset; Osakkeet ja osakkeenomistajat . x
G4-8 Markkina-alueet Tilinpäätöksen liitetiedot 1. . x
G4-9 Raportoivan organisaation koko Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2015; Tilinpäätöksen liitetiedot 1. . x
G4-10 Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna Muut henkilöstötunnusluvut   x
G4-11 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö Henkilöstön hyvinvoinnilla tuloksiin Suomessa noin 95 prosenttia henkilöstöstämme on työehtosopimusten piirissä. Virossa toimialalla ei ole kattavia työehtosopimuksia. x
G4-12 Organisaation toimitusketju Toimitusketju . x
G4-13 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa , omistusrakenteessa tai toimitusketjussa Tilinpäätöksen liitetiedot 2. 3. ja 35. . x
G4-14 Varovaisuuden periaatteen soveltaminen Kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä Varovaisuusperiaate huomioidaan lakisääteisten vaatimusten mukaisesti  
G4-15 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan .  
G4-16 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan .  
TUNNISTETUT OLENNAISET NÄKÖKOHDAT JA LASKENTARAJAT   .  
G4-17 Konsernin laskentaraja Raportin kuvaus .  
G4-18 Raportin sisällönmäärittely Olennaiset teemat ja näkökohdat .  
G4-19 Olennaiset näkökohdat Olennaiset teemat ja näkökohdat; GRI-hakemisto .  
G4-20 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation sisällä Olennaiset teemat ja näkökohdat .  
G4-21 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation ulkopuolella Olennaiset teemat ja näkökohdat .  
G4-22 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Raportin kuvaus .  
G4-23 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa Raportin kuvaus .  
SIDOSRYHMÄVUOROVAIKUTUS   .  
G4-24 Luettelo organisaation sidosryhmistä Sidosryhmävuorovaikutus . x
G4-25 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Sidosryhmävuorovaikutus . x
G4-26 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Sidosryhmävuorovaikutus . x
G4-27 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet Sidosryhmävuorovaikutus . x
RAPORTIN KUVAUS   .  
G4-28 Raportointijakso Raportin kuvaus . x
G4-29 Edellisen raportin päiväys Raportin kuvaus . x
G4-30 Raportin julkaisutiheys Raportin kuvaus . x
G4-31 Yhteystiedot josta voi tilata raportin ja kysyä siihen liittyviä lisätietoja Yhteystiedot . x
G4-32 GRI-sisältövertailu GRI- hakemisto . x
G4-33 Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen Raportin kuvaus . x
Hallinto   .  
G4-34 Hallintorakenne ja valiokunnat Yritysvastuun hallinnointi; Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä . x
LIIKETOIMINNAN EETTISYYS   .  
G4-56 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan . x
Olennaiset näkökohdat ja
raportoitavat indikaattorit:
Nimi: Lisätietoja:  
KESTÄVÄ ARVO YHTEISKUNNALLE      
TALOUDELLINEN VASTUU    
  Taloudelliset tulokset, DMA Taloudelliset vaikutukset; Hallituksen toimintakertomus -  
EC1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen Taloudelliset vaikutukset -  
EC2 Ilmastonmuutoksen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset sekä muut riskit ja mahdollisuudet liittyen organisaation toimintaan Ympäristövastuumme keskittyy ilmastoon ja energiaan - x
  Välilliset taloudelliset tulokset, DMA Taloudelliset vaikutukset; Tutkimus ja kehitys -  
EC7 Infrastruktuuri-investointien ja yleishyödyllisten palvelujen tuen kehitys ja vaikutukset Taloudelliset vaikutukset -  
EC8 Keskeiset epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus Taloudelliset vaikutukset; Tutkimus ja kehitys -  
  Investoinnit**, DMA Taloudelliset vaikutukset -  
IO1 Investoinnit televerkkoihin Taloudelliset vaikutukset -  
IO2 Yleispalveluvelvoitteen kustannukset sekä säädösperusteet Kattava verkko mahdollistaa palvelut kaikille Yleispalveluvelvoitteen kustannukset ovat marginaaliset ja ne on sisällytetty verkon rakentamisen kokonaiskuluihin.  
ENERGIATEHOKKUUS JA ILMASTONMUUTOKSEN VÄHENTÄMINEN      
  Energia, DMA Ympäristövastuumme keskittyy ilmastoon ja energiaan; Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan; Yritysvastuun hallinnointi - x
EN3 Organisaation oma energian kulutus Ympäristövastuumme keskittyy ilmastoon ja energiaan - x
EN5 Energiaintensiteetti Ympäristövastuumme keskittyy ilmastoon ja energiaan - x
EN6 Energiankulutuksen vähentäminen Ympäristövastuumme keskittyy ilmastoon ja energiaan - x
EN7 Vähennykset tuotteiden ja palveluiden energiatarpeessa Ympäristövastuumme keskittyy ilmastoon ja energiaan - x
  Päästöt, DMA Ympäristövastuumme keskittyy ilmastoon ja energiaan; Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan; Yritysvastuun hallinnointi - x
EN15 Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 1) Ympäristövastuumme keskittyy ilmastoon ja energiaan - x
EN16 Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 2) Ympäristövastuumme keskittyy ilmastoon ja energiaan - x
EN17 Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 3) Ympäristövastuumme keskittyy ilmastoon ja energiaan - x
  EN19 Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Ympäristövastuumme keskittyy ilmastoon ja energiaan - x
  Tuotteet ja palvelut, DMA Vähäpäästöisiä vaihtoehtoja asiakkaille; Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan - x
EN27 Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämistoimenpiteiden laajuus Vähäpäästöisiä vaihtoehtoja asiakkaille - x
  SER- jäte *, DMA Ympäristövastuumme keskittyy ilmastoon ja energiaan; Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan -  
  Kerätty ja kierrätetty SER-jäte* Ympäristövastuumme keskittyy ilmastoon ja energiaan -  
PALVELUIDEN SAATAVUUS      
  Palveluiden saatavuus **, DMA Kattava verkko mahdollistaa palvelut kaikille -  
PA1 Toimenpiteet ja ohjeet televiestintäverkoille ja telepalveluiden saatavuudelle syrjäseuduilla ja alhaisen väestötiheyden alueilla Kattava verkko mahdollistaa palvelut kaikille Suomessa viestintävirasto on päätöksellään asettanut yleispalveluvelvoitteen teleoperaattoreille. Investoinnit verkkoon ovat toimia, joita tehdään saatavuuden varmistamiseksi huomioiden sekä liiketoiminnan että asiakkaan tarve ja viestintäviraston yleispalveluvelvoite. Lisäksi mittaamme verkkomme kattavuutta ja saatavuutta väestöpeitto-mittarilla.  Saatavuudesta lisää tietoa osoitteessa http://elisa.fi/kuuluvuus/.   
PA3 Toimenpiteet ja ohjeet telepalveluiden luotettavuuden varmistamiseksi sekä häiriöalueet ja -ajat Kattava verkko mahdollistaa palvelut kaikille -  
PA4 Telepalvelujen saatavuuden aste toiminta-alueilla Kattava verkko mahdollistaa palvelut kaikille -  
PA6 Toimintatavat televiestinnän ylläpitämiseksi hätä- ja kriisitilanteissa Kattava verkko mahdollistaa palvelut kaikille -  
  Yhteiskunnan toimivuuden turvaaminen*, DMA   -  
  Yhteiskunnan toimivuuden turvaaminen* Kattava verkko mahdollistaa palvelut kaikille; Tietoturva ja yksityisyyden suoja    
         
VASTUU ASIAKKAASTA      
VASTUULLINEN ASIAKASVIESTINTÄ   -  
  Asiakastyytyväisyys (tuote- ja palvelutiedot), DMA Asiakastyytyväisyys ohjaa toimintaamme -  
PR5 Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset Asiakastyytyväisyys ohjaa toimintaamme; Sidosryhmävuorovaikutus -  
  Tuotevastuu, DMA Asiakastyytyväisyys ohjaa toimintaamme -  
PR7 Markkinointiviestintään, mainontaan ja sponsorointiin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä jaoteltuna lopputulosten mukaan Asiakastyytyväisyys ohjaa toimintaamme -  
TIETOTURVA JA YKSITYISYYDENSUOJA    
  Asiakkaiden yksityisyydensuoja, DMA Tietoturva ja yksityisyyden suoja -  
PR8 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen häviämiseen liittyvien vahvistettujen valitusten lukumäärä Tietoturva ja yksityisyyden suoja    
  Tietoturva* Tietoturva ja yksityisyyden suoja -  
PALVELUIDEN ESTEETTÖMYYS    
  Tuotteiden ja palveluiden esteettömyys ja helppokäyttöisyys**, DMA Palveluiden esteettömyys, helppokäyttöisyys ja turvallisuus -  
PA2 Toimenpiteet ja ohjeet telepalveluiden käytettävyyden ja saavutettavuuden edistämiseksi eri kieli-, kulttuuri-, esteellisyys- ja ikäryhmille sekä vähätuloisille Palveluiden esteettömyys, helppokäyttöisyys ja turvallisuus -  
TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN KÄYTÖN TURVALLISUUS    
  Asiakkaiden terveys- ja turvallisuus, DMA Palveluiden esteettömyys, helppokäyttöisyys ja turvallisuus -  
PR2 Tuotteiden elinkaarenaikaisiin terveys- ja turvallisuusvaikutuksiin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä jaoteltuna lopputulosten mukaan Palveluiden esteettömyys, helppokäyttöisyys ja turvallisuus Ei langetettuja sakkoja 2015  
         
KEHITTYVÄ HENKILÖSTÖ      
VASTUULLINEN TYÖNANTAJA    
  Työllistäminen, DMA Kehittyvä henkilöstö - x
LA1 Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain Muut henkilöstötunnusluvut - x
LA2 Kokopäiväisille työntekijöille tarjotut edut, joita ei ole tarjottu määräaikaisille tai osa-aikaisille työntekijöille. Henkilöstön hyvinvoinnilla tuloksiin Työterveys-, vakuutus-, vanhempainloma- ja eläke-etumme eivät riipu työsuhteen kestosta tai osa-aikaisuudesta  
  Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet, DMA Hyvä johtaminen, selkeät tavoitteet ja jaetut arvot - x
LA12 Organisaation hallintoelinten kokoonpano ja henkilöstön jakauma henkilöstöryhmittäin jaoteltuna sukupuolen, ikäryhmän, vähemmistöryhmän ja muiden monimuotoisuuteen liittyvien tekijöiden mukaisesti Muut henkilöstötunnusluvut - x
  Työterveys- ja turvallisuus, DMA Hyvä johtaminen, selkeät tavoitteet ja jaetut arvot; Henkilöstön hyvinvoinnilla tuloksiin; Infograafi -  
LA5 Osuus kokonaistyövoimasta, joka on edustettuna virallisissa henkilöstön ja johdon yhteisissä työterveyttä ja -turvallisuutta valvovissa ja neuvoa-antavissa toimikunnissa Henkilöstön hyvinvoinnilla tuloksiin Koko henkilöstö (100 %) Suomessa ja Virossa on edustettuna työturvallisuutta ja -terveyttä kehittävissä työympäristötoimikunnissa työsuojeluvaltuutettujen kautta  
  Syrjinnän kielto, DMA Hyvä johtaminen, selkeät tavoitteet ja jaetut arvot; Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan; Elisan Code of Conduct - x
HR3 Syrjintätapausten lukumäärä ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet   Ei tapauksia vuonna 2015 x
  Koulutus, DMA Osaaminen ja kehittäminen - x
LA9 Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa työntekijää kohden jaoteltuna sukupuolen mukaan ja henkilöstöryhmittäin Muut henkilöstötunnusluvut - x
LA10 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat, jotka tukevat henkilöstön jatkuvaa työllisyyttä ja antavat tukea työsuhteen päättymistilanteissa Osaaminen ja kehittäminen -  
LA11 Prosenttiosuus tavoite- ja kehityskeskustelut käyneestä henkilöstöstä jaoteltuna sukupuolen ja ikäryhmän mukaisesti Muut henkilöstötunnusluvut - x
  Turvallisuusäytännöt, DMA Tietoturva ja yksityisyyden suoja - x
HR7 Prosenttiosuus turvahenkilöstöstä, joka on saanut koulutusta organisaation ihmisoikeuspolitiikkoihin ja organisaation toiminnan kannalta relevantteihin menettelytapoihin Tietoturva ja yksityisyyden suoja - x
* Elisan tunnistama oleellinen, ei GRI- näkökohta
** Sektorikohtainen GRI- näkökohta

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri