Vastuullisuus

Raportin kuvaus     

Elisan vuosikertomus koostuu neljästä osasta: tilinpäätös, vuosikatsaus, hallinto ja vastuullisuus. Vuosikertomus julkaistaan sähköisessä muodossa suomeksi ja englanniksi osoitteessa www.elisa.fi/vuosikertomus.

Tämä on Elisan kolmas varmennettu vastuukertomus, joka julkaistaan osana vuosikertomusta. Raportti on laadittu Global Reporting Initiative GRI G4 Core -vaatimusten mukaisesti ja siinä on huomioitu toimialakohtainen ohjeistus soveltuvin osin. Raportointijakso on kalenterivuosi 2015. GRI-hakemisto vuodelta 2015 on osa raporttia.

Elisan johto on päättänyt, että yritysvastuuraportin varmentaa kolmas osapuoli. Varmentaja vuoden 2015 yritysvastuutietojen osalta on KPMG Oy Ab. Varmennus kattaa Elisan vuosikertomuksen 2015 vastuullisuusosion sekä henkilöstökatsauksen.

Olennaisten näkökohtien raportointi kattaa Elisan konsernilaskennassa mukana olevat liiketoimintayksiköt ja tytäryhtiöt. Rajaus poikkeaa kahden näkökohdan osalta. Näkökohdissa päästöt sekä tuotteet ja palvelut rajaus poikkeaa seuraavasti: scope 3 -päästöissä on mukana myös osin toimitusketjun CO2 -päästöjä, ja tuotteet ja palvelut -näkökohdassa rajaus on Elisan asiakkaat.

Taloudellinen informaatio on konsernin tilinpäätöksestä ja sen osalta noudatetaan IFRS:n tilinpäätöksen laatimisperiaatteita.

Ympäristötunnuslukujen osalta on GRI:n ohjeistuksen mukaisesti laskettu emoyhtiön ja sen tytäryhtiöiden merkittävimmät ympäristövaikutukset päätoiminta-alueilla Suomessa ja Virossa.

Hiilidioksidipäästöjen laskenta perustuu Greenhouse Gas -protokollan (www.ghgprotocol.org) mukaiseen metodologiaan.

Laskennassa on yksi merkittävä muutos edelliseen raportointijaksoon verrattuna. Elisan toimistotilojen tilatehokkuuden laskennassa on ollut aiemmin mukana Elisan suurimmat toimistot ja niissä olevat nk. monitilatoimistot. Laskenta on muuttunut vuonna 2015 koskemaan kaikkia Elisan toimistotiloja. Laskennan kuvaus löytyy sivujemme vastuullisuusosiosta http://corporate.elisa.fi/elisa-oyj/vastuullisuus/.

Henkilöstön osalta on raportoitu sekä emoyhtiön että tytäryhtiöiden luvut. Mittaamiseen liittyviä merkittäviä muutoksia ei ole aikaisempiin vuosiin. Konsernin rakenteelliset muutokset on esitetty tarkemmin vuosikertomuksessa.

Aikaisemmat vastuuraportit ovat saatavilla osoitteesta http://corporate.elisa.fi/elisa-oyj/sijoittajille/taloustiedot/vuosikertomukset/. Ennen vuotta 2013 olemme laatineet GRI:n kestävän kehityksen raportointiohjeiston mukaisen vastuutoimintaa kuvaavan hakemiston vuosina 2011 ja 2012.

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri