Tilinpäätös

Osakkeet ja osakkeenomistajat

1. Osakepääoma ja osakkeet

Yhtiön maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli tilikauden lopussa 83 033 008 euroa.

Yhtiöjärjestyksen mukainen vähimmäisosakemäärä on 50 000 000 kappaletta ja enimmäismäärä 1 000 000 000 kappaletta. Tilikauden päättyessä Elisa Oyj:n osakkeiden lukumäärä oli 167 335 073. Kaikki osakkeet ovat samanlajisia.

2. Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous 2.4.2014 päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita enintään 15 000 000 kappaletta. Osakeanti sekä erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät edellä määriteltyyn enimmäismäärään. Enimmäismäärä on noin 9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä. Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen. Valtuutus oikeuttaa toteuttamaan annin suunnattuna. Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2016 saakka, ja se päätti 18.3.2010 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Yhtiökokous 26.3.2015 valtuutti hallituksen lisäksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin: Hallitus voi päättää enintään 5 000 000 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä osakkeesta säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2016 saakka, ja se päättää 2.4.2014 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen.

3. Omat osakkeet, osakeannit ja osakkeiden mitätöinti

Tilikauden alussa Elisa Oyj omisti 7 986 043 omaa osaketta.

Varsinainen yhtiökokous 2.4.2014 valtuutti hallituksen omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutukset koskevat korkeintaan 5 000 000 omaa osaketta. Elisa Oyj ei hankkinut omia osakkeita valtuutuksen perusteella.

Omien osakkeiden luovutus 135 037 omaa osaketta.

Tilikauden päättyessä Elisa Oyj omisti 7 851 006 omaa osaketta.

Elisan omistamilla Elisa Oyj:n osakkeilla ei ole merkittävää vaikutusta omistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä. Niiden osuus kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä on 4,69 prosenttia.

4. Hallituksen ja toimitusjohtajan osakkeenomistus

Elisa Oyj:n hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistamien osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2015 oli 118 256 kappaletta osakkeita ja ääniä, ja niiden osuus kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä oli 0,07 prosenttia.

5. Kurssikehitys

Elisa Oyj:n osakkeen päätöskurssi 31.12.2015 oli 34,79 euroa. Vuoden ylin noteeraus oli 35,99 euroa, alin 22,10 euroa ja keskikurssi 28,37 euroa.

Tilikauden lopussa Elisa Oyj:n kokonaisosakekannan markkina-arvo oli 5 822 miljoonaa euroa.

6. Noteeraus ja vaihto

Elisa Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingin päälistalla kaupankäyntitunnuksella ELI1V. Osaketta vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingissä ajalla 1.1.–31.12.2015 kaikkiaan 113 311 654 kappaletta 3 214 miljoonan euron kokonaishintaan. Vaihto oli 67,7 prosenttia tilikauden lopun kokonaisosakemäärästä.

7. Osakkeenomistuksen jakautuminen omistajaryhmittäin 31.12.2015
    Osakkeita Osuus
kaikista
osakkeista, %
1 Yksityiset yritykset 22 608 051 13,51
2 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 2 607 414 1,56
3 Julkisyhteisöt 13 023 167 7,78
4 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 5 430 941 3,25
5 Kotitaloudet 45 042 723 26,92
6 Ulkomaat 1 647 271 0,98
7 Hallintarekisteröidyt 69 124 500 41,31
  Elisa Oyj-konserni 7 851 006 4,69
       
    167 335 073 100,00
8. Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 31.12.2015
Osakkeiden määrä Omistuksia % Osakkeita %
1–100 34 385 17,05 1 774 395 1,06
101–1 000 161 925 80,31 34 712 814 20,74
1 001–10 000 5 006 2,48 11 941 883 7,14
10 001–100 000 262 0,13 6 707 559 4,01
100 001–1 000 000 29 0,01 6 507 280 3,89
1 000 001– 6 0,00 28 117 252 16,80
Hallintarekisteröidyt     69 124 500 41,31
  201 613 100,00    
Elisa Oyj -yhteistili (1     598 384 0,36
Elisa Oyj- konserni     7 851 006 4,69
Liikkeeseenlaskettu määrä     167 335 073 100,00
1) Yhteistilille on siirretty ne osakkeet, joita ei ole siirretty omistajiensa arvo-osuustileille arvo-osuusjärjestelmään siirtymisen yhteydessä tai sen jälkeen.
9. Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2015
  Nimi Osakkeita %
1. Solidium Oy 16 801 000 10,04
2. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 6 711 976 4,01
3. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 2 229 586 1,33
4. Valtion Eläkerahasto 1 250 000 0,75
5. Helsingin kaupunki 1 124 690 0,67
6. Schweizerische Nationalbank 933 875 0,56
7. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 493 000 0,29
8. KPY Sijoitus Oy 457 163 0,27
9. Nordea Pankki Suomi Oyj 440 850 0,26
10. Sijoitusrahasto Nordea Suomi 367 000 0,22
11. Sigrid Juselius Stiftelse 352 000 0,21
12. Folkhälsan Samfundet 315 113 0,19
13. Sijoitusrahasto Seligson & Co 271 420 0,16
14. Vantaan kaupunki 258 738 0,15
15. Sijoitusrahasto Nordea Pro Suomi 214 715 0,13
16. Odin Finland osakerahasto 200 288 0,12
17. OP-Henkivakuutus Oy 193 782 0,12
18. Danske Bank A/S, Helsingfors Filial 189 013 0,11
19. Stiftelsen Tre Smeder 188 900 0,11
20. Svenska Litteratursällskapet i Finland R F 175 342 0,10
    33 168 451 19,82
       
  Elisa Oyj 7 851 006 4,69
  Elisa Oyj:n Henkilöstörahasto 70 109 0,04
  Kotkan Puhelinyhdistyksen Eläkesäätiö 6 336 0,00
  Elisa Oyj -yhteistili 1) 550 747 0,33
  Hallintarekisteröidyt 69 124 500 41,31
  Muut kuin mainitut 56 563 924 33,80
       
    167 335 073 100,00
 
1) Yhteistilille on siirretty ne osakkeet, joita ei ole siirretty omistajiensa arvo-osuustileille arvo-osuusjärjestelmään siirtymisen yhteydessä tai sen jälkeen.
BlackRock Inc. antoi Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, että sen omistus Elisa Oyj:ssä 30.12.2015 oli osakkeilla 8 126 945 ja ja rahoitusvälineillä 352 496 osaketta yhteensä 8 479 441 osaketta , mikä vastaa 5,07 % yhtiön osakkeista.

10. Kurssikehitys päivittäin, päätöskurssi, euroa

10. Kurssikehitys päivittäin, päätöskurssi, euroa

11. Osakevaihto

11. Osakevaihto

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri