Konsernin tilinpäätös

Tunnusluvut

Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut
    2015 2014 2013 2012 2011
TULOSLASKELMA            
Liikevaihto, milj. euroa   1 569 1 535 1 547 1 553 1 530
Liikevaihdon muutosprosentti   2,2 -0,8 -0,4 1,5 4,6
Käyttökate, milj. euroa   532 520 491 501 506
Käyttökate, % liikevaihdosta   33,9 33,8 31,7 32,3 33,1
Liikevoitto, milj. euroa   312 305 281 299 295
Liikevoitto, % liikevaihdosta   19,9 19,9 18,1 19,2 19,3
Tulos ennen veroja, milj. euroa   291 278 255 269 265
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta   18,5 18,1 16,5 17,3 17,3
             
Oman pääoman tuotto (ROE), %   27,0 25,6 22,9 24,7 24,1
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %   16,5 15,7 15,3 17,4 17,9
             
Tutkimus- ja kehitysmenot, milj. euroa   15 13 10 9 5
Tutkimus- ja kehitysmenot, % liikevaihdosta   0,9 0,8 0,6 0,6 0,3
             
TASE            
Velkaantumisaste (gearing), %   103,9 114,0 112,6 99,3 93,8
Maksuvalmius (current ratio)   0,7 0,9 1,0 1,0 0,8
Omavaraisuusaste, %   41,4 39,4 37,3 42,3 42,3
Korottomat velat, milj. euroa   330 322 353 285 312
Korollinen nettovelka   962,0 1 001,5 971,2 838,6 788,0
Taseen loppusumma, milj. euroa   2 247 2 243 2 324 2 009 1 999
             
SIJOITUKSET            
Osakkeiden hankinnat, milj. euroa   18 43 150   0
             
INVESTOINNIT KÄYTTÖOMAISUUTEEN            
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa   196 191 240 193 197
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta   12,5 12,5 15,5 12,5 12,9
             
HENKILÖSTÖ            
Henkilöstö keskimäärin tilikaudella   4 146 4 138 4 320 3 973 3 757
Liikevaihto/henkilö, 1 000 euroa   379 371 358 391 407
Tilauskantaa ei ole esitetty, koska tieto ei ole oleellinen konsernin liiketoiminnan luonteesta johtuen.
Tunnuslukujen laskentakaavat  
     
Käyttökate Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset  
     
Liikevoitto Tilikauden tulos + tuloverot + rahoitustuotot ja -kulut + osuus osakkuusyritysten tuloksesta  
     
Oman pääoman tuotto (ROE), % Tilikauden voitto x 100
  Oma pääoma yhteensä (keskimäärin vuoden aikana)  
     
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % Voitto ennen veroja + rahoituskulut rahoitusveloista x 100
  Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin)  
     
Velkaantumisaste (gearing), % Korolliset velat - rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat x 100
  Oma pääoma yhteensä  
     
Maksuvalmius (current ratio) Lyhytaikaiset varat  
  Lyhytaikaiset velat - saadut ennakot  
     
Omavaraisuusaste, % Oma pääoma yhteensä x 100
  Taseen loppusumma - saadut ennakot  
     
     
Osakekohtaiset tunnusluvut (1
    2015 2014 2013 2012 2011
Osakepääoma, euroa   83 033 008 83 033 008 83 033 008 83 033 008 83 033 008
Osakkeiden lukumäärä vuoden lopussa   159 484 067 159 349 030 159 349 030 156 879 666 156 227 740
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin   159 469 737 159 349 030 157 269 132 156 548 402 155 878 493
Osakkeiden lukumäärä vuoden lopussa, laimennettu   159 484 067 159 349 030 159 349 030 157 016 312 156 528 070
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, laimennettu   159 469 737 159 349 030 157 269 132 156 685 047 156 178 823
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa (2   5 822 3 783 3 223 2 797 2 688
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa   1,52 1,41 1,25 1,33 1,29
Osakekohtainen osinko, euroa   1,40 (5 1,32 1,30 1,30 1,30
Osinko tuloksesta, %   91,8 93,5 104,0 97,5 100,6
Osakekohtainen oma pääoma, euroa   5,80 5,51 5,41 5,37 5,36
Hinta/voitto -suhde (P/E)   22,8 16,0 14,8 12,6 12,5
Efektiivinen osinkotuotto, % (2   4,0 5,8 6,7 7,8 8,1
Osakkeen kurssikehitys NASDAQ OMX Helsingissä            
Keskikurssi, euroa   28,37 20,93 16,15 16,61 15,41
Kurssi vuoden lopussa, euroa   34,79 22,61 19,26 16,73 16,13
Alin kurssi, euroa   22,10 18,19 13,37 14,84 12,70
Ylin kurssi, euroa   35,99 24,04 19,49 17,97 17,00
Osakkeiden pörssivaihdon kehitys NASDAQ OMX Helsingissä (3          
Kokonaisvaihto 1 000 kpl   113 312 112 729 128 100 116 534 121 878
Vaihdon osuus osakkeiden määrästä, % (4   68 67 77 70 73
1) Osakkeiden lukumäärät on esitetty ilman Elisa-konsernin hallussa olevia omia osakkeita. Omat osakkeet on huomioitu tunnuslukuja laskettaessa.
2) Laskettu vuoden viimeisen pörssipäivän päätöskurssin perusteella.
3) Elisan osakkeella käydään kauppaa myös vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla. Fidessa Fragmentation -raportin mukaan näiden markkinapaikkojen volyymi oli vuonna 2015 noin 153 (112) prosenttia NASDAQ OMX Helsingin volyymista.
4) Laskettu suhteessa tilikauden keskimääräiseen osakemäärään.
5) Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 1,40 euroa osakkeelta.
Osakekohtaisten tunnuslukujen laskentakaavat
     
Osakekohtainen tulos Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto  
(EPS) Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikaudella  
     
Osakekohtainen osinko (1 Osakeantioikaistu osinko  
  Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä  
     
Efektiivinen Osakekohtainen osinko x 100
osinkotuotto, % (1 Osakeantioikaistu pörssikurssi tilinpäätöspäivänä  
     
Osinko tuloksesta, % (1 Osakekohtainen osinko x 100
  Osakekohtainen tulos  
     
Osakekohtainen Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  
oma pääoma Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä  
     
Hinta/voitto -suhde Pörssikurssi tilinpäätöspäivänä  
(PE-luku) Osakekohtainen tulos  
     
1) Laskentakaavoja sovelletaan myös pääomanpalautuksen tunnuslukuihin.

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri