Konsernin tilinpäätös

Konsernin tase

milj. euroa Liite 31.12.2015 31.12.2014
       
VARAT      
Pitkäaikaiset varat      
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 14 677,4 692,0
Liikearvo 15 830,1 831,5
Muut aineettomat hyödykkeet 15 134,8 137,0
Osuudet osakkuusyrityksissä 16, 35 59,5 48,8
Myytävissä olevat rahoitusvarat 17-19 30,3 20,4
Laskennalliset verosaamiset 21 23,3 13,5
Myyntisaamiset ja muut saamiset 17, 18, 20, 25 73,7 72,4
    1 829,1 1 815,5
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 22 54,8 53,2
Myyntisaamiset ja muut saamiset 23 333,4 330,4
Tuloverosaamiset   0,2 2,9
Rahavarat 24 29,1 41,3
    417,5 427,8
       
VARAT YHTEENSÄ 1 2 246,6 2 243,4
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
OMA PÄÄOMA      
Osakepääoma   83,0 83,0
Omat osakkeet   -145,5 -148,2
Vararahasto   3,4 3,4
Käyvän arvon rahasto   13,3 0,4
Muut rahastot   381,0 381,0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   90,9 90,9
Kertyneet voittovarat   499,3 467,5
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 26, 27 925,4 878,0
       
Määräysvallattomien omistajien osuus   0,5 0,6
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ   925,9 878,6
       
VELAT      
Pitkäaikaiset velat      
Laskennalliset verovelat 21 22,7 21,0
Eläkevelvoitteet 28 15,6 18,2
Varaukset 29 3,4 3,1
Rahoitusvelat 30 686,0 818,0
Ostovelat ja muut velat 31 23,9 28,2
    751,6 888,5
Lyhytaikaiset velat      
Ostovelat ja muut velat 31 255,5 246,0
Tuloverovelat   2,9 1,7
Varaukset 29 5,4 3,8
Rahoitusvelat 30 305,2 224,9
    569,1 476,3
VELAT YHTEENSÄ   1 320,7 1 364,8
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ   2 246,6 2 243,4
       

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri