Konsernin tilinpäätös

Konsernin rahavirtalaskelma

milj. euroa Liite 2015 2014
       
Liiketoiminnan rahavirrat      
Voitto ennen veroja   290,6 277,7
Oikaisut      
Poistot ja arvonalentumiset 10 220,4 214,7
Rahoitustuotot (-) ja -kulut (+)   23,8 27,2
Käyttöomaisuuden myyntivoitot (-) ja -tappiot (+)   -2,9 -5,7
Varausten lisäys (+) / vähennys (-) tuloslaskelmassa   2,0 -8,2
Muut oikaisut   -0,2 1,2
    243,0 229,2
Käyttöpääoman muutos      
Myynti- ja muiden saamisten lisäys (-) / vähennys (+)   -1,6 -4,8
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+)   -5,6 -1,6
Osto- ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (-)   6,9 -14,1
    -0,4 -20,5
Saadut osingot   2,9 0,7
Saadut korot   2,4 10,0
Maksetut korot   -23,8 -34,9
Maksetut verot   -52,0 -50,1
Liiketoiminnan nettorahavirta   462,8 412,1
       
Investointien rahavirrat      
Tytäryritysten ja liiketoimintojen hankinnat   -2,9  
Osakkuusyritysten hankinnat   -11,1 -37,9
Tytäryritysten ehdolliset vastikkeet   1,3 -0,8
Investoinnit käyttöomaisuushyödykkeisiin   -199,8 -197,8
Tytäryritysten myynti     -0,4
Myytävissä olevien rahoitusvarojen myynnit   1,5 0,5
Käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit   1,1 9,1
Lainasaamisten takaisinmaksut   0,1 0,3
Investointien nettorahavirta   -209,8 -227,0
       
Rahavirta ennen rahoitusta   253,0 185,0
       
Rahoituksen rahavirrat      
Pitkäaikaisten lainojen nostot   0,2 0,1
Pitkäaikaisten lainojen maksut   -10,7 -172,7
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-)   -39,5 108,1
Rahoitusleasingvelkojen maksut   -4,8 -4,6
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta     -5,6
Maksetut osingot   -210,3 -206,7
Rahoituksen nettorahavirta   -265,2 -281,5
       
Rahavarojen muutos   -12,2 -96,4
Rahavarat tilikauden alussa   41,3 137,8
Rahavarat tilikauden lopussa 24 29,1 41,3
       

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri