Emoyhtiön tilinpäätös

Emoyhtiön tase, FAS

milj. euroa Liite 31.12.2015 31.12.2014
       
VASTAAVAA      
Pysyvät vastaavat      
Aineettomat hyödykkeet 11 421,5 448,6
Aineelliset hyödykkeet 11 611,5 625,2
Sijoitukset 12 340,2 328,3
    1 373,2 1 402,2
Vaihtuvat vastaavat      
Vaihto-omaisuus 13 41,9 38,7
Pitkäaikaiset saamiset 14 119,4 129,7
Lyhytaikaiset saamiset 15 323,5 309,2
Rahat ja pankkisaamiset   9,3 29,0
    494,2 506,6
       
VASTAAVAA YHTEENSÄ   1 867,4 1 908,7
       
VASTATTAVAA      
Oma pääoma 16    
Osakepääoma   83,0 83,0
Omat osakkeet   -145,4 -148,1
Vararahasto   3,4 3,4
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   77,8 77,8
Edellisten tilikausien voitto   211,0 225,5
Tilikauden voitto/tappio   190,0 198,3
    419,9 440,1
       
Tilinpäätössiirtojen kertymä   80,1 76,2
       
Pakolliset varaukset 17 7,9 6,7
       
Vieras pääoma      
Pitkäaikainen vieras pääoma 18 762,0 900,4
Lyhytaikainen vieras pääoma 19 597,5 485,3
    1 359,5 1 385,8
       
VASTATTAVAA YHTEENSÄ   1 867,4 1 908,7
       

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri