Emoyhtiön tilinpäätös

Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS

milj. euroa 2015 2014
     
Liiketoiminnan rahavirrat    
Voitto ennen satunnaisia eriä 254,9 220,6
Oikaisut:    
Suunnitelman mukaiset poistot 216,2 204,0
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 1,9 5,2
Muut rahoitustuotot (-) ja -kulut (+) 22,2 25,1
Käyttöomaisuuden myyntivoitot (-) ja -tappiot (+) -2,8 -6,3
Sijoitusten myyntivoitot (-) ja -tappiot (+) 1,0 4,1
Pakollisten varausten muutos tuloslaskelmassa 1,3 -8,0
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 494,6 444,7
     
Käyttöpääoman lisäys (+) / vähennys (-) -22,6 -27,2
Rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 472,0 417,5
     
Saadut osingot 1,8 1,1
Saadut korot 3,0 9,1
Maksetut korot -24,5 -33,7
Maksetut tuloverot -51,4 -52,0
Liiketoiminnan nettorahavirta 400,9 342,0
     
Investointien rahavirrat    
Investoinnit käyttöomaisuuteen -182,6 -174,5
Käyttöomaisuuden myynnit 1,5 10,6
Investoinnit osakkeisiin ja muihin sijoituksiin 0,2 -21,3
Luovutustulot osakkeista ja muista sijoituksista 5,5 0,5
Myönnetyt lainat -19,6 -48,1
Lainasaamisten takaisinmaksut 7,0 1,1
Investointien nettorahavirta -188,0 -231,6
     
Rahavirta investointien jälkeen 212,9 110,4
     
Rahoituksen rahavirrat    
Pitkaikaisten lainojen maksut -10,6 -172,4
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-) -24,2 124,0
Saadut (+) / annetut (-) konserniavustukset 12,1 22,4
Maksetut osingot -209,8 -206,4
Rahoituksen nettorahavirta -232,6 -232,4
     
Rahavarojen muutos -19,6 -122,0
Rahavarat tilikauden alussa 29,0 125,7
Liiketoimintasiirtojen ja fuusioiden yhteydessä siirtyneet kassavarat   25,3
Rahavarat tilikauden lopussa 9,3 29,0

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri