Henkilöstökatsaus

Hyvä johtaminen, selkeät tavoitteet ja jaetut arvot

Jokaisella elisalaisella on oikeus hyvään esimiestyöhön. Tuemme onnistumisia ja tuloksellisuutta valmentavalla johtamisella. Esimiehemme ovat tutkitusti huippuluokkaa: vuonna 2015 henkilöstötutkimuksessa esimiestyöindeksi oli 4,27 (4,09) asteikolla 1–5.

Elisan johtamisjärjestelmän keskeinen osa on tavoite- ja kehityskeskustelu, jonka jokainen käy esimiehensä kanssa kaksi kertaa vuodessa. Niiden välillä esimiehet käyvät säännöllisiä, kahdenkeskeisiä keskusteluita tiimiensä jäsenten kanssa. Varsinaisissa tavoite- ja kehityskeskusteluissa viemme strategiaamme käytäntöön, sovimme tavoitteista, arvioimme toimintaa ja tuloksia sekä suunnittelemme henkilökohtaista kehittymistä. Vuonna 2015 käytiin 2 440 tavoite- ja kehityskeskustelua.

Kehitämme jatkuvasti työyhteisömme toimintaa esimerkik­si säännöllisen henkilöstökyselyn tulosten perusteella. Kaikki tämä näkyy elisalaisten henkilöstötyytyväisyydessä, joka on noussut kaikkien aikojen huipputasolle. Vuonna 2015 Q4 voimavaraindeksi nousi 3,99 (3,89 Q4/2014) asteikolla 1–5.

Voimavaraindeksi

Graafi: Voimavaraindeksi

Saimme vuonna 2015 päätökseen vuoden 2014 lopussa aloitetun Elisan Arvodialogin. Arvokeskusteluun osallistui 75 prosenttia koko konsernin henkilöstöstä verkkokeskustelujen ja työpajojen merkeissä. Tavoitteena oli vahvistaa Elisan yrityskulttuuria ja löytää toimivia asioita sekä kehityskohteita.

Yhteisen arvodialogin tuloksena päivitimme Elisan arvot ja kirjasimme yhden uuden arvon, joka kuvastaa yhdessä tekemistä, yhteistyötä ja hyvää fiilistä. Kesällä 2015 Elisan hallitus vahvisti yhtiön arvot, jotka ovat asiakaskeskeisyys, vastuullisuus, tuloksellisuus, uusiutuminen ja yhteistyö. Arvotyö jatkui syksyn aikana, jolloin elisalaiset näyttivät videolla, miten arvot näkyvät toiminnassamme nyt ja tulevaisuudessa. Vuoden loppuun mennessä tehtiin yhteensä 330 sisäistä arvovideota, joiden tekemiseen osallistui noin 2 000 elisalaista.

Case
eKristallipallo
eKristallipallo

Case

Pasilan kuluttaja-asiakaspalvelussa työskentelevän tiimin (Anssi Makkonen, Pyry Törnvall ja M. Laakkonen) tekemä eKristallipallo -video sai suursuosion elisalaisten keskuudessa. Se valittiin parhaaksi asiakaskeskeisyys-arvoamme kuvaavaksi videoksi, joka kertoo myös elisalaisten tahtotilasta tulla yhä paremmaksi työssään.

Koko henkilöstömme on sitoutunut arvoihimme perustuviin Elisan yleisiin toimintaperiaatteisin (Code of Conduct), jotka otettiin käyttöön syksyllä 2015.

Henkilöstön hyvinvoinnilla tuloksiin

Jokaisella on oikeus tehdä työtä terveellisessä ja tur­vallisessa työympäristössä. Edistämme työhyvinvointia sekä työterveyttä ja -turvallisuutta hyvällä johtamisella osana päivittäistä työtä. Olemme jokainen osal­tamme vastuussa työyhteisöstämme. Työ­paikkakiusaamiselle ja työsyrjinnälle meillä on nollatoleranssi.

Kiinnitämme huomiota työhyvinvointiin ja edistämme työn ja vapaa-ajan tasapainoa. Tarjoamme oman hyvinvoinnista huolehtimisen tueksi työhyvinvointia tukevia palveluita, kuten liikunta- ja harrastustoimintaa. Meillä on alueellisesti organisoitua liikunta- ja kulttuurikerhotoimintaa sekä laadukas työterveyshuolto, jonka palvelusisältö ylittää huomattavasti lakisääteisen tason.

Henkilöstöosasto vastaa Elisalla työhyvinvointitoiminnan kehittämisestä terveyden, työkyvyn ja työyhteisön kehittämisen osalta. Toimitilapalvelut ja IT-osasto vastaavat puolestaan työolosuhteista. Työympäristötoimikunta koordinoi työsuojeluorganisaation toimintaa. Toimikuntaan kuuluvat työnantajan edustaja, työsuojelupäällikkö, työterveyshuollon, toimitilapalveluiden ja IT-palveluiden edustajat sekä työntekijöitä edustavat työsuojeluvaltuutetut.

Pilotoimme ensimmäisenä Suomessa monimuotoisuusjohtamisen käsikirjaa vuonna 2014. Vuonna 2015 päivitimme kehittämistoimenpiteitä sisältävän yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoperiaatteiden mukaisen suunnitelman. Suunnitelma on laadittu työnantajan ja työntekijöiden edustajista koostuvassa ryhmässä, jota koordinoi työnantajan nimeämä tasa-arvokoordinaattori.

Vuoden 2015 suunnitelma koostui neljästä kehitystavoitteesta:

  • Ensimmäisenä tavoitteena kiinnitimme huomiota miesten ja naisten palkkauksen tasa-arvoisuuteen, jonka edistämiseksi muutimme palkantarkastusprosessia.
  • Toinen tavoite tukee Elisan kansainvälistymistä. Ensimmäisenä toimenpiteenä tavoitteen saavuttamiseksi tuotimme työn kannalta keskeisiä työohjeita englanniksi.
  • Kolmantena tavoitteenamme on saada enemmän naisia johto- ja esimiestehtäviin. Tätä vauhdittamaan laadimme urakartan, jonka avulla elisalaisilla on mahdollisuus tutustua eri yksiköissä ja tulosyksiköissä oleviin rooleihin ja niiden osaamisvaatimuksiin.
  • Neljänneksi tavoitteeksi nostimme etätyömahdollisuuksien tasapuolisen edistämisen kaikissa tehtävissä, joissa työ sen mahdollistaa. Asiaa on käsitelty esimieskoulutuksissa eikä viimeisimmässä henkilöstötutkimuksessa enää havaittu epätasapuolisuuksia.

Vuoden 2015 aikana kehitimme muun muassa Dialogi-hankkeella tapoja tukea esimiestyön monimuotoisuutta edistämällä naisten siirtymistä esimiesasemaan. Tuemme naisten siirtymistä miesvaltaisiin tehtäviin ja päinvastoin sekä työntekijöitä, joiden työskentelyedellytykset vaativat erityisiä toimenpiteitä.

Toimimme vastuullisesti myös muutostilanteissa, joilla on henki­löstövaikutuksia. Pidämme tärkeänä, että henkilöstö pääsee vaikuttamaan muutoksen sisältöön aktiivisella osallistumisella. Elisassa käynnistämme muutoksen suunnitteluprosessin aina, kun liiketoiminnassa tehdään sellaisia yhteistoimintaneuvottelua edellyttäviä muutoksia, joilla on vaikutuksia henkilöstön määrään, tehtäväkuviin tai muihin työn sisällön kannalta keskeisiin asioihin. Toimintamalli ylittää selkeästi yhteistoimintalain vaatimukset. Tytäryhtiöissä noudatetaan lain mukaista yhteistoimintamenettelyä. Tehostamistoimista raportoimme osavuosikatsauksen yhteydessä.

Jos henkilöstöä jää sijoittumatta uusiutuvaan organisaatioon, huolehdimme yhdessä kumppaneidemme kanssa mahdollisimman hyvin siitä, että henkilöille löytyy uusia koulutus- tai työnsaantimahdollisuuksia.

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri