Elisa lyhyesti

Tietoa osakkeenomistajille

Yhtiökokous

Elisa Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 31.3.2016 klo 14.00 Helsingin Messukeskuksen Kongressisiivessä.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 17.3.2016 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään keskiviikkona 23.3.2016 kello 18.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) internetissä osoitteessa www.elisa.fi/yhtiokokous,

b) sähköpostilla elisa.yhtiokokous@yhteyspalvelut.elisa.fi,

c) puhelimitse 0800 0 6242 maanantaista perjantaihin kello 8.00–18.00,

d) telefaksilla 010 262 2727, tai

e) kirjeitse Elisa Oyj, Yhtiökokousilmoittautumiset, PL 138, 33101 Tampere.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 17.3.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 24.3.2016 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden 2015 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2015 perusteella jaetaan osinkoa 1,40 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 4.4.2016 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 12.4.2016. 

Tärkeät päivämäärät yhtiökokoukseen ja osingonmaksuun liittyen

Osallistumiseen oikeuttava merkintäpäivä osakasluetteloon 17.3.2016
Ilmoittautuminen päättyy 23.3.2016 klo 18.00
Yhtiökokous 31.3.2016
Osingonjaon täsmäytyspäivä 4.4.2016
Osingon maksupäivä 12.4.2016

Lisätietoja www.elisa.fi/yhtiokokous

Elisan listatut arvopaperit

Elisan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä ja rekisteröity Euroclear Oy:hyn.

Taloudellinen informaatio

Elisa Oyj julkaisee taloudelliset raportit ja tiedotteet suomeksi ja englanniksi. Vuosikertomussivusto, osavuosikatsaukset, yhtiökokousinformaatio, pörssitiedotteet ja muu sijoittajille tarkoitettu tiedotusaineisto sekä tiedonantopolitiikka ovat saatavilla Elisan internetsivuilla osoitteessa www.elisa.fi/sijoittajille.

Julkaisupäivät 2016

15.4.2016 Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2016
15.7.2016 Osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2016
19.10.2016 Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2016

Osoitteenmuutokset

Elisa Oyj:n osakkeenomistajia pyydetään ilmoittamaan osoitteenmuutoksista siihen pankkiin, jossa heidän arvo-osuustilinsä on. Euroclear Finland Oy:hyn rekisteröityjä osakkeenomistajia pyydetään lähettämään kirjallinen ilmoitusosoitteen muutoksesta seuraavaan osoitteeseen:

Euroclear Finland Oy
Asiakastilipalvelut
PL 1110
00101 Helsinki

Osakkeenomistajan tulee mainita kirjallisessa ilmoituksessa nimensä, uusi ja vanha osoitteensa ja arvo-osuustilinsä numero.

Elisan sijoittajasuhteiden yhteyshenkilöt

Vesa Sahivirta Kati Norppa
IR-johtaja IR-viestintäpäällikkö
Puh. 050 520 5555 Puh. 050 308 9773
vesa.sahivirta@elisa.fi kati.norppa@elisa.fi

www.elisa.fi/sijoittajille
investor.relations@elisa.fi

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri